Iedere werkdag van 08u00 - 17u00

Drowa Aanhangwagens

Algemene voorwaarden

1. Behalve wanneer het voorafgaandelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, worden bij de bestelling door de cliënt alle hiernavolgende voorwaarden en clausules aanvaard. Alle tegenstrijdige bedingen, door onze cliën ten gestipuleerd, zijn van nul en generlei waarde; tenzij deze door ons schriftelijk geaccepteerd worden. 

2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend voor wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en leveringsmogelijkheden. Alle leveringen geschieden zo spoedig mogelijk na de bestelling doch het is ons niet mogelijk een vaste leverings termijn aan te houden, noch schadevergoedingen uit te betalen wegens vertraagde leveringen. 

3. De berekening geschiedt volgens de geldende prijzen op de dag van aflevering. In geval van belemmering van de directe transportwegen, worden de extra kosten voor eventuele noodzakelijke andere transportwegen, of de op verzoek van de koper genomen andere transportmiddelen de koper in rekening gebracht. 

4. Het risico van vernietiging of beschadiging der goederen gaat bij de verzending op de koper over, ook bij fran co leveringen. 

5. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot na volledige betaling van onze vorderingen en vereffening van een eventuele ten laste van de koper ontstane rekening-courant ons eigendom. De koper is echter gerechtigd binnen het kader van normaal beheer over de goederen te beschikken. 

6. Reclamaties kunnen slechts in overweging worden genomen, mits zij uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen of na de uitvoering van de werken schriftelijk aan ons worden bekend gemaakt. Het bedrag van de vergoeding van alle schade geleden door de koper, door de gebruiker der producten of bij gelijk - welke derde ontstaan, tengevolge van een kwaliteitsgebrek van de producten, tengevolge van het gebruik der pro ducten - zelfs zo dit gebeurde naar de aanwijzingen van de verkoper - of tengevolge van welk danig feit ook, is bij verantwoordelijkheid van de verkoper, beperkt tot maximaal het bedrag van de waarde van de geleverde producten. De koper en gebruiker ontslaan uitdrukkelijk de verkoper van alle verantwoordelijkheid voor alle schade welke, aan wie ook, zou kunnen berokkend worden door de aangekochte producten, zo tijdens de bewaring, het gebruik of na het gebruik ervan en zij erkennen zelf hiervoor de verantwoordelijkheid te dragen. De koper, houder of gebruiker van onze producten verbinden zich om de producten te gebruiken, te bewaren en na reglementen terzake, welke zij erkennen te kennen. Door de aanvaarding of het gebruik der producten erkent de koper of gebruiker het goed gebruik ervan te kennen zelfs zo dit niet in overeenstemming zou zijn met de instructies van de verkoper. 

7. Alle opgaven over gebruik en toepassing van onze producten berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoekingen. Voor de resultaten van de toepassing hiervan kunnen wij echter geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Bij het uitvoeren der werken van gelijk welke aard worden opdrachten naar ons beste weten en kunnen uitgevoerd doch slechts aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de BV generlei aansprakelijkheid aanvaardt voor welke schade dan ook die het gevolg zou zijn van de toepassing van een onjuiste werkwijze, van ondeugdelijke materialen, werktuigen, chemicaliën of andere stoffen, van door personeel of andere door de BV in uitvoering van haar verbintenis gebruikte personen of ondernemingen opzettelijk of onopzettelijk begane fouten of verzuimen, of van welke andere oorzaak ook, behalve voor zover de schade kan worden toegeschreven aan opzettelijke of aan grove schuld te wijten fouten of verzuimen van de bestuurders der BV persoonlijk 

8. Al onze facturen zijn betaalbaar netto contant. Alle bedragen die niet betaald zijn dertig dagen na factuurdatum worden van rechtswegen en zonder verdere ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsinterest van 8,5% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Wij mogen op het ogenblik van de bestelling of gelijk wanneer, zelfs gedurende de uitvoering van de werken en/of der bestellingen een onherroepelijk bankkrediet eisen of een waarborg die ons aanvaardbaar schijnt. Bij niet verstrekken ervan binnen de 5 dagen na de schriftelijke vraag erom mag BV drowa de uitvoering van bestelling of der werken schorsen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding vanwege BV drowa. Tussen partijen is overeengekomen, dat bij niet betaling van de facturen op de vervaldag, ten titel van forfaitair over eengekomen schadevergoeding wegens laattijdige betaling en de daaruit voor de BV voortkomende schade, zon der dat deze dient gerechtvaardigd te worden, van rechtswege zonder ingebrekestelling, een bijkomend bedrag ver schuldigd is gelijk aan 15% van het bedrag der factuur t.m. 750 euro met minimum 25 euro en gelijk aan 10% van het bedrag der factuur boven de 750 euro - dit alles te vermeerderen met de buiten gerechtelijke inningskosten door de BV drowa gemaakt. 

9. Bijzondere gevallen of andersluidende geschreven overeenkomsten ingesloten, zijn onze afgevaardigden niet gemachtigd kwijting te geven voor onze facturen. Verbintenissen door deze laatsten aangegaan zijn slechts geldig indien zij door onze firma schriftelijk bevestigd worden. 

10. Alle vorderingen of geschillen worden beslecht voor de Dendermondse rechtbanken. 
 

Bent u op zoek naar een aanhangwagen of kunnen we met iets anders helpen?

+32 (0)3 775 40 96
info@drowa.be
Grote Baan 120, 9100 Sint-Niklaas, België
BTW BE 0811.067.874